Regulamin

WARUNKI UMOWY-SKIEROWANIA IMPREZ TURYSTYCZNYCH ZAKUPIONYCH W FHU BP ARTUS

1.Potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy BP ARTUS a Klientem czyli Zgłaszającym jest podpisanie UMOWY-SKIEROWANIA zwanej dalej UMOWĄ, i wpłata zaliczki w maksymalnej wysokości 30% ceny imprezy turystycznej lub kwoty niższej wskazanej w UMOWIE . Końcowa wpłata winna nastąpić nie później niż na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku cen podanych w walucie obowiązuje przelicznik z dnia końcowej wpłaty.

2.Jeżeli UMOWA obejmuje więcej uczestników, to rozumie się, że Zgłaszający jest upoważniony do ich reprezentowania i odpowiada za dopełnienie warunków umowy.

3.W przypadku dokonywania zakupu proponowanej przez BP Artus oferty przez Internet, zawarcie UMOWY następuje po wpłacie zaliczki przez Zgłaszającego na rachunek bankowy BP Artus w czasie i kwocie określonej w UMOWIE, którą następnie Klient podpisuje i odsyła mailem w formie skanu lub pocztą tradycyjną. Dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne z akceptacją „Warunków umowy-skierowania”. Nie dokonanie wpłat w określonym terminie powoduje anulację rezerwacji. Prawomocna UMOWA, czyli podpisana przez przedstawiciela BP Artus jest odsyłana do Zgłaszającego.

4.Zakres świadczeń określa UMOWA lub wskazana w niej oferta z potwierdzeniem rezerwacji.

5.W przypadku rezygnacji z UMOWY Zgłaszający powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie BP ARTUS. O wysokości kosztów poniesionych przez Zgłaszającego decyduje data odbioru rezygnacji przez BP ARTUS lub dzień niewykonania przez Zgłaszającego czynności określonych UMOWĄ.

Koszty ponoszone przez uczestnika w wypadku rezygnacji (jeżeli kwesta ta nie jest uregulowana nadrzędnym prawem) :

a) w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł,
b) w terminie 39 – 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 20% ceny imprezy,
c) w terminie 20 – 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 50% ceny imprezy,
d) w terminie 14 dni i mniej przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 50% i nie więcej niż 80% ceny imprezy.
e) w szczególnych przypadkach koszty rezygnacji mogą być inne i będą zawarte w załączniku do umowy (np.: warunki obiektu wczasowego, PFRON).
f) zalecamy dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

7. Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza opłatą manipulacyjną, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy. W przypadku Turnusów Rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON obowiązują warunki PFRON.

BP ARTUS zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (anulacja rezerwacji przez obiekt, w którym rezerwacja była złożona, działanie lub zaniechanie osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć; siła wyższa; brak wymaganego minimum uczestników). W przypadku odwołania imprezy/anulacji rezerwacji przez obiekt, Zgłaszający ma prawo wg własnego wyboru do: otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat ; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy
    w cenie;
  • podwyższenia ceny imprezy, nie więcej jednak niż o 10 % w przypadku znacznego wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych lub podatków. Wzrost cen będzie skuteczny w stosunku do uczestnika wyłącznie po doręczeniu mu pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  • w razie konieczności zmiany zakwaterowania na równorzędne w okolicy, do której Zgłaszający otrzymał skierowanie, z zachowaniem wszystkich gwarantowanych UMOWĄ świadczeń.
  • 9.Podpisując UMOWĘ Zgłaszający deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, zwalnia leczących go lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec BP ARTUS za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu.

BP ARTUS zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystania ze świadczeń. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do domu w takim przypadku ponosi Uczestnik.

12.W przypadku grup zorganizowanych mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe ustalenia zawarte w formie pisemnej.

13.W przypadku kolonii lub obozu obowiązują dodatkowe uwarunkowania zawarte w KARCIE KOLONIJNEJ

14.BP ARTUS oświadcza , że zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych posiada koncesję nr 531 wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez SIGNAL IDUNA o nr M 518498, odnawianą corocznie.

15.Wszelkie reklamacje są rozpatrywane po złożeniu ich w formie pisemnej, a kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej UMOWY, strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Biura.